PRIVACY POLICY

Deze Privacy Policy regelt de verwerking van jouw persoonsgegevens door de verantwoordelijke voor de verwerking:

Dienst Ondersteuningsplan provincie Antwerpen vzw, maatschappelijke zetel te 2240 Zandhoven, Liersebaan 52

ondernemingsnummer: 0836.745.160

hierna genoemd als DOPPA

 

Lees deze Privacy Policy aandachtig door. Hierin staat de informatie over hoe en waarom jouw persoonsgegevens worden verwerkt.

Door het verstrekken van jouw persoonsgegevens verklaar je kennis te hebben genomen van deze Privacy Policy en ga je er uitdrukkelijk mee akkoord, alsook met de verwerking zelf.

DOPPA behoudt zich het recht om deze Privacy Policy te wijzigen.

De versie die van toepassing is is steeds op de website van DOPPA terug te vinden: www.doppa.be .

 

Artikel 1              Algemeen

DOPPA leeft de “Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens” na, zoals gewijzigd door de Wet van 11 december 1998, alsook de anti-spambepalingen uit Boek XII van het Wetboek Economisch Recht omtrent het “recht van de elektronische economie”.

DOPPA stelt zich met deze Privacy Policy in regel met de Europese Verordering 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van persoonsgegevens.

 

Artikel 2              Persoonsgegevens

Wanneer je je aanmeldt bij DOPPA vragen we je om persoonsgegevens door te geven. Deze gegevens worden enkel opgevraagd en verwerkt om je de gevraagde informatie te verstrekken of om de door jou gewenste dienstverlening te realiseren.

 

Artikel 3              Doeleinden en rechtsgronden van de verwerking

Je bent niet verplicht jouw persoonsgegevens vrij te geven, maar begrijp dat het dan voor ons onmogelijk is om onze diensten te verlenen als je dit verbiedt. DOPPA zal de over jou verzamelde persoonsgegevens uitsluitend gebruiken in het kader van haar dienstverlening, beschreven op de website www.doppa.be .

In het kader van de uitvoering van de dienstverlening kan DOPPA de persoonsgegevens die verwerkt worden delen met derden. Mogelijke rechtsgronden van de verwerking zijn:
- wettelijke verplichting
- om een overeenkomst te kunnen uitvoeren
- een gerechtvaardigd belang
- je hebt de toestemming gegeven

Bij gehele of gedeeltelijke reorganisatie of overdracht van de activiteiten van DOPPA, d.i. wanneer DOPPA haar activiteiten reorganiseert, overdraagt, stopzet of failliet gaat, kan dit betekenen dat jouw gegevens worden overgedragen aan een nieuwe entiteit of derde die de bedrijfsactiviteiten van DOPPA geheel of gedeeltelijk gaan uitvoeren.

DOPPA verkoopt jouw persoonsgegevens niet, verhuurt of verdeelt ze niet of stelt ze niet commercieel ter beschikking aan derden, behalve in situaties die hierboven beschreven staan of met jouw voorafgaandelijke toestemming.

In zeldzame gevallen kan het voorkomen dat DOPPA jouw persoonsgegevens naar aanleiding van een gerechtelijk bevel of om te voldoen aan andere dwingende wet- of regelgeving moet onthullen. DOPPA zal pogen je hier van tevoren over te informeren, tenzij dit niet mogelijk is omwille van wettelijke beperkingen.

 

Artikel 4              Duur van de verwerking

De persoonsgegevens worden door ons bewaard en verwerkt voor een periode die noodzakelijk is in functie van de doeleinden van de verwerking.

 

Artikel 5              Jouw rechten

Recht van toegang en inzage:

Je hebt het recht om op elk moment gratis kennis te nemen van jouw persoonsgegevens en van het gebruik dat we van jouw persoonsgegevens maken.

Recht van verbetering, verwijdering en beperking:

Je bent vrij om jouw persoonsgegevens al dan niet mee te delen aan DOPPA. Je hebt steeds het recht om ons te vragen jouw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen of te verwijderen. Je erkent dat bij weigering van mededeling of verzoek om verwijdering van jouw persoonsgegevens, bepaalde dienstverlening niet mogelijk is.
Persoonsgegevens die noodzakelijk zijn in kader van onze reeds geleverde dienstverlening kunnen we niet verwijderen.

Je mag eveneens vragen om de verwerking van je persoonsgegevens te beperken.

 

 

Recht van verzet:

Je beschikt over het recht van verzet tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens om ernstige en legitieme redenen.

Daarnaast heb je het recht om je te verzetten tegen het gebruik van jouw persoonsgegevens in het kader van direct marketing. In dat geval moet je geen redenen opgeven.

Recht van vrije gegevensoverdracht:

Je beschikt over het recht om je persoonsgegevens die door ons verwerkt worden in een gestructureerde en in een gangbare machineleesbare vorm te verkrijgen en/of deze zo aan andere verantwoordelijken over te dragen.

Recht van intrekking van toestemming:

Indien de verwerking gebeurt door een voorafgaande toestemming, dan heb je het recht om die toestemming in te trekken.

Uitoefening van jouw rechten:

Je kan jouw rechten uitoefenen door ons te contacteren:
per mail via info@doppa.be
per post naar DOPPA, Liersebaan 52, 2240 Zandhoven
via het contactformulier op onze website, met bijvoeging van een kopie van je identiteitskaart.

Automatische beslissingen en profilling:

De verwerking van jouw persoonsgegevens omvat geen profilling, d.i. om profielen op te bouwen om zo gerichte producten via direct marketing en advertenties aan jou te bezorgen, en je zal door ons ook geen geautomatiseerde beslissingen ontvangen.

Recht om klacht in te dienen:

Je hebt het recht om een klacht in te dienen bij de Belgische Privacycommissie: Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer, Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel, tel. 02 274 48 00, e-mail: commission@privacycomission.be .

Dit laat een voorziening voor een burgerlijke rechtbank onverlet.

Indien je schade zou hebben ten gevolge van de verwerking van jouw persoonsgegevens kan je een vordering tot schadevergoeding instellen.

 

Artikel 6              Veiligheid en vertrouwelijkheid

We hebben veiligheidsmaatregelen getroffen die aangepast zijn op technisch en organisatorisch vlak, om de vernietiging, het verlies, de vervalsing, de wijziging, de niet-toegestane toegang of de kennisgeving per vergissing aan derden van persoonsgegevens te vermijden, en ook elke andere niet-toegestane verwerking van deze gegevens.

In geen geval kan DOPPA aansprakelijk worden gesteld voor enige directe of indirecte schade die voortkomt uit een foutief of onrechtmatig gebruik door een derde van de persoonsgegeven.

 

Artikel 7              Toegang door derden

Om jouw persoonsgegevens te kunnen verwerken geven wij onze werknemers toegang tot jouw persoonsgegevens.

Wij garanderen een gelijkaardig niveau van bescherming, door contractuele verplichtingen tegenstelbaar te maken aan deze werknemers en aangestelden die gelijkaardig zijn aan deze privacyverklaring.

 

Artikel 8              Contact

Mocht je verder nog vragen of opmerkingen hebben met betrekking tot de verwerking van jouw persoonsgegevens, neem dan gerust contact op met ons,
via mail: info@doppa.be
via post: Dienst Ondersteuningsplan provincie Antwerpen vzw, Liersebaan 52 te 2240 Zandhoven.

 

Artikel 9              Persoonsgegevens sollicitanten

In het kader van een sollicitatie worden persoonsgegevens gevraagd. Je reactie op onze vacature geldt als de actieve handeling waarbij je jouw geïnformeerde, vrije en ondubbelzinnige toestemming geeft voor de verwerking van jouw gegevens. Jouw persoonsgegevens worden enkel verwerkt met als doel het doorlopen van het sollicitatietraject of voor een contactname voor eventueel toekomstige vacatures binnen onze organisatie.

In het kader van een toekomstige vacature bewaren we jouw gegevens gedurende 24 maanden. Na afloop van deze bewaringstermijn zullen de gegevens uit het systeem geschrapt worden.
Je kan steeds per mail of per post je toestemming tot verwerking van jouw gegevens intrekken.

 Het verstrekken van jouw persoonsgegevens is een noodzakelijke voorwaarde om het sollicitatietraject te doorlopen en in aanmerking te komen om bij ons aangeworven te worden.